Author = Ebadi-fard Azar, Farbod
Patient Safety Culture: A Meta-analysis of Hospital Data

Volume 3, Issue 4, December 2014, Pages 209-217

Saber Azami Aghdash; Farbod Ebadi-fard Azar; Aziz Rezapour; Kayvan Mirnia; Akbar Azami; Mohammad Saadati