Author = Azami, Akbar
Number of Articles: 1
1. Patient Safety Culture: A Meta-analysis of Hospital Data

Volume 3, Issue 4, Autumn 2014, Pages 209-217

Saber Azami Aghdash; Farbod Ebadi-fard Azar; Aziz Rezapour; Kayvan Mirnia; Akbar Azami; Mohammad Saadati